Oefeningen

Klik hier (of op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina) om de correctiesleutel (in PDF) van dit hoofdstuk te openen.

OEFENING 1.1 - Luistervaardigheid

Luister naar de dialoog en duid het juiste antwoord aan.
 
1 - Waarvan wordt mevrouw Vannieuwenhuyse nostalgisch?  


2 - Wat is het favoriete liedje van mevrouw Vannieuwenhuyse?  


3 - Hoe vaak repeteert het contactkoor?  


4 - Waarom is mevrouw Vannieuwenhuyse geen zangeres geworden?  


5 - Wat maakte verzorgster Sara mee op de bus?  


OEFENING 1.2 - Luistervaardigheid

Luister naar het liedje van Will Tura en vul de gaten in.

WILL TURA – IK JE ZO

De regen stroomt als langs de ruit.
Het is of de ganse hemel om je huilt.
Ik voel me zo als het weer.
Ik je zo, ik je meer en meer.

Ik mij de tijd van jij en ik.
Van het allereerste tot de laatste blik.
Ik zie je nog altijd als staan,
toen ik vertelde dat ik weg moest gaan.

Ik je zo, ik je meer en meer.
Ik zie je in m’n keer op keer.
Wie zegt me: hoe en waar zie ik je weer?
Ik je zo, ik je meer en meer.

Ik weet niet wat er mij toen heeft .
Te denken dat ik minder van je .
Ik besef nu dat het lang niet over is,
omdat ik jou nog alle dagen .

Ik je zo, ik je meer en meer.
Ik zie je in m’n dromen keer op keer.
Wie zegt me: en zie ik je weer?
Ik je zo, ik je meer en meer.

OEFENING 2 - Leesvaardigheid (A)

Lees de tekst over dementie aandachtig.

Wat is dementie?

Dementie is een chronische, progressieve en onomkeerbare achteruitgang van het geestelijk functioneren, met lichamelijke, familiale en maatschappelijke gevolgen:
 
   - Chronisch: het is een langdurige, blijvende ziekte die meestal verschillende jaren duurt.
   - Progressief: de ziektekenmerken nemen toe met de tijd.
   - Onomkeerbaar: er is geen genezing mogelijk.
   - Psychisch of geestelijk functioneren: het geheugen, de oriëntatie, de kennis en het denken werken
   - steeds moeizamer.
   - Lichamelijk: in een verder stadium of bij bepaalde types van dementie worden bepaalde lichaamsfuncties
   - verder aangetast.
   - Sociaal, maatschappelijk: dementie geeft dikwijls aanleiding tot spanningen binnen een echtpaar, in de
   - familie. Voor personen met jongdementie zijn er vooral problemen op het werk, in het gezin, juridisch …
   - Maatschappelijk vraagt dementie om onze gezamenlijke aandacht en zorg. Zo moeten er voldoende
   - middelen naar de zorgsector gaan. Een zorgzame samenleving helpt mantelzorgers in kleine en grote dingen.
 
(A) Beantwoord de vraag over tekst.
Deze oefening kan je niet online maken. Klik onder de pagina 'Dialoog' op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de oefening te openen.
 
Wat is een ‘mantelzorger’ volgens jou?
 
(B) Wat betekent … ? Maak juiste combinaties.

 

chronisch  
  maatschappelijk  
   progressief  
    onomkeerbaar  
     psychisch  
      • de ziekte duurt lang
      • je krijgt problemen op je werk en binnen je gezin
      • je wordt steeds zieker
      • je zal niet beter worden
      • je geheugen werkt niet meer goed

      OEFENING 3 - Woordenschat

      Vul het kruiswoordraadsel in met woorden uit de woordenlijst.
       
      Deze oefening kan je niet online maken. Klik onder de pagina 'Dialoog' op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de oefening te openen.

      OEFENING 4 - Grammatica (A)

      Het gebruik van de verleden tijd.
       
      Om over het verleden te praten, kun je twee tijden gebruiken: het perfectum en het imperfectum. Hoe je deze tijden vormt, vind je in de vorige hoofdstukken. Hieronder volgt een overzicht van het gebruik van deze tijden.
       
      TIP: Zie Unit 1 Hoofdstuk 2 (Perfectum) en Unit 3 Hoofdstuk 3 (Imperfectum).
       
       
      TIP: Je gebruikt meestal het perfectum. Bij uren, leeftijden en ‘toen’ gebruik je altijd het imperfectum. 
       
      Vul het kader aan met de juiste perfectum en imperfectum van de infinitief. Let op! De verba zijn onregelmatig.
       
      TIP: Bekijk de lijsten van irreguliere verba in bijlage bij Unit 1 Hoofdstuk 2 en Unit 3 Hoofdstuk 3.
      INFINITIEF — PERFECTUM — IMPERFECTUM

      innemen —

      bewegen —

      liggen —

      slapen —

      inspuiten —

      aandoen —

      rechtstaan —

      buigen —

      lijden aan —

      vallen —

      genieten —

      sterven —

      vergeten —

      langskomen —

      houden —

      OEFENING 4 - Grammatica (B)

      Het gebruik van de verleden tijd.

      Waarom gebruik je in deze zin het perfectum/het imperfectum? Duid het juiste antwoord aan.

      1 - Mevrouw Vannieuwenhuyse was heel blij na het gesprek met verzorgster Sara.  


      2 - Mevrouw De Bleeckere heeft in haar hele leven nog maar één keer spruitjes geproefd.  


      3 - Meneer Anciaux heeft bijna niets gegeten, omdat hij buikpijn had.  


      4 - Verzorgster Sara werd 30 jaar.  


      5 - Mevrouw Vannieuwenhuyse maakte vroeger geregeld uitstapjes met de kinderen.  


      OEFENING 4 - Grammatica (C)

      Het gebruik van de verleden tijd.
       
      Zet de zinnen in de verleden tijd. Gebruik het perfectum of het imperfectum.
      1 - Sara heeft tijd, dus moedigt ze mevrouw Vannieuwenhuyse aan om te vertellen over haar jeugd.


      2 - Telkens als mevrouw Vannieuwenhuyse een liedje zingt, vergeet ze de tekst.


      3 - Alain verslikt zich, omdat hij niet goed op zijn vlees kauwt.


      4 - Ruik jij die geur ook? Heerlijk!


      5 - De kleinkinderen van mevrouw De Wachter komen voor één keer toch eens langs. Ze is heel blij!


      OEFENING 5 - Schrijfvaardigheid (A)

      Lees de tekst over reminiscentie aandachtig.

       

      Reminiscentie bij dementie: gebruik alle zintuigen

      Reminisceren, het ophalen van positieve herinneringen, met ouderen met dementie is het meest effectief wanneer u alle zintuigen gebruikt: het horen, het zien, het voelen of tasten, het ruiken en het proeven.
       
      Waarom alle zintuigen gebruiken bij reminiscentie?
      Het opslagproces van het geheugen
      Normaal gesproken worden herinneringen van het kortetermijngeheugen overgebracht naar het middellange-termijngeheugen en vervolgens naar het langetermijngeheugen. Bij ouderen met een vorm van dementie, bijvoorbeeld Alzheimer, is dit proces verstoord. Wat wordt verteld, komt even binnen, maar wordt niet meer opgeslagen.
       
      De rol van de zintuigen daarbij
      Op het moment dat iemand iets ervaart, ervaart hij dat met al zijn zintuigen. Dat betekent dat iemand zowel het beeld, als het geluid, als het gevoel, als de eventuele geur en smaak van een ervaring opslaat in zijn geheugen. Ook emoties die hij op dat moment ervaart worden mee opgeslagen. […]
       
      Het geheugenverlies van dementerenden
      Een van de meest bekende symptomen bij dementie is geheugenverlies. Kenmerkend daarbij is dat de meest recente gebeurtenissen het eerst vergeten worden. Deze worden niet of niet goed meer opgeslagen in het kortetermijngeheugen. […]
       
      Een eerste conclusie
      Omdat herinneringen worden opgeslagen met alle zintuigelijke waarnemingen erbij, kunnen herinneringen beter worden opgeroepen door alle zintuigen daarbij te betrekken.
       
      De lichamelijke achteruitgang bij ouderen met dementie
      Dementie komt hoofdzakelijk voor bij oudere mensen. Doordat zij door hun leeftijd lichamelijke achteruitgaan, gaan de vermogens van hun zintuigen mee achteruit. Vaak realiseren wij ons wel dat bij oudere mensen het zicht en het gehoor achteruitgaan. Maar het kwaliteitsverlies geldt net zo goed voor het proeven, het ruiken en het tasten. […]
       
      Een tweede conclusie
      Door de achteruitgang van de zintuigen bij ouderen, kunnen ervaringen en gebeurtenissen minder goed worden waargenomen. Door een sterk appel te doen op de zintuigen, wordt de kans op een goede waarneming vergroot. Dit is uiteraard voor mensen met dementie, bij wie de geheugenfunctie verstoord is, dubbel zo belangrijk. Dus het geluid wat harder, de smaak wat zoeter etc.
       
      [...]

      Duid het juiste antwoord aan.
      1 - Wat is reminiscentie?  


      2 - Wat zijn zintuigen?  


      3 - Waarom is het goed om alle zintuigen te prikkelen bij reminiscentie?  


      OEFENING 5 - Schrijfvaardigheid (B)

      Reminiscentie.
       
      Plaats nu de zintuiglijke verba uit de volgende kader bij het juiste prentje.
       
      (a)  
       (b)  
        (c)  
         (d)  
          (e)  
           • horen
           • proeven
           • zien
           • ruiken
           • voelen

           OEFENING 6 - Spreekvaardigheid

           Rollenspel: reminiscentie.
           Een modelantwoord bij deze oefening vind je in de sleutel. Klik op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de sleutel te openen.
            
           Situatie: Je bent zorgkundige in een woonzorgcentrum en je haalt herinneringen op met een bewoner. Vraag de bewoner naar zijn jeugd en zijn hobby’s. Wissel af met je buur: eerst ben jij de zorgkundige, dan ben jij de bewoner. Let op: je spreekt over vroeger, dus je gebruikt steeds het imperfectum.
            
              - Wat deed u vroeger in uw vrije tijd?
              - Welke zanger was uw favoriet? Wat was uw favoriete hobby?
              - Zong u graag? Besteedde u veel tijd aan die hobby?
              - Maakte u veel uitstapjes? Deed u dat vaak?
              - Wat waren uw dromen?
            
           Schrijf ter voorbereiding kort enkele antwoorden op.

           EINDTEST

           Vul de gaten in. Gebruik woorden uit dit hoofdstuk en het imperfectum waar nodig.

           1 - Vroeger (moeten) alle vrouwen het huishouden doen. Zij waren .

           2 - Mevrouw Vannieuwenhuyse zich in het koor. Ze zingt héél graag en maakt veel plezier.

           3 - Als je dement bent, kan je je niet veel meer . Je geheugen werkt niet meer goed. Het is een ziekte, want ze duurt lang.

           4 - Gisteren (ruiken) ik een heerlijke geur. Het was een stukje taart dat er lekker uit (zien) en heerlijk smaakte. Ik (proeven) appel en kaneel.

           5 - Verzorgster Sara (willen) graag weten naar welke muziek mevrouw Vannieuwenhuyse graag (luisteren).

           Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.