Oefeningen

Klik hier (of op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina) om de correctiesleutel (in PDF) van dit hoofdstuk te openen.

OEFENING 1 - Luistervaardigheid

Luister naar de dialoog en duid het juiste antwoord aan.

1 - Hoe is het werkrooster van An opgesteld?  


2 - Wat moet An doen als ze ziek wordt?  


3 - Hoeveel tijd krijgt An om een medisch attest binnen te brengen als ze ziek is?  


4 - Waarvan hangt het aantal vakantiedagen af?  


5 - Wat mag An niet doen om hygiënische redenen?   


OEFENING 2.1 - Leesvaardigheid

Juist of fout? Duid het bolletje aan in de juiste kolom.
 
waarniet waarStellingen
1 - Jef werkt niet op maandag en donderdag.
2 - Dit is een werkrooster voor de maand juli.
3 - Maria werkt zes dagen in de week.
4 - Iryna werkt meestal op afdeling 1.
5 - An werkt op vrijdag telkens van 7 tot 15 uur.

OEFENING 2.2 - Leesvaardigheid

Lees de tekst uit de personeelsbrochure van Zorgbedrijf Antwerpen aandachtig.

Wat trek ik aan?

De werkkledij en het algemeen voorkomen van elke werknemer dient zowel ethisch, functioneel als hygiënisch verantwoord te zijn. Het dragen van kentekens van filosofische, godsdienstige, politieke of andere aard is verboden. Daarnaast zijn enkele bepalingen van kracht met betrekking tot veiligheid en hygiëne. Meer bepaald het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de bepalingen rond de HACCP -normen. Enkel de door ons ter beschikking gestelde werkkledij mag gedragen worden. Deze moet steeds proper zijn. Verder zijn er nog heel wat andere bepalingen rond je kapsel, nagels, juwelen, … Deze zijn verschillend per functie. Op je werkplek zal je meer uitleg krijgen over welke voorschriften voor jou van toepassing zijn. We verwachten dat je deze voorschriften respecteert.


Duid het juiste antwoord aan.

1 - Welk synoniem van ‘kleren aandoen’ wordt in de tekst gebruikt?  


2 - ‘Het algemeen voorkomen van elke werknemer dient zowel ethisch, functioneel als hygiënisch verantwoord te zijn’. Wat wordt hiermee bedoeld?  


3 - Mag je een hoofddoek dragen op het werk?  


4 - Mag je als werknemer je eigen kledij dragen?  


5 - Zijn de bepalingen rond kapsel, nagels en juwelen bij elke functie gelijk?  


OEFENING 3 - Woordenschat

Vul de gaten in met de woorden uit de kader.

1 - Maria werkt al tien jaar op de
  voor demente bewoners. Dat zijn tien
   .

   2 - Als je de richtlijnen rond
    in acht neemt, draag je
     werkkledij.

     3 - An is ziek. Ze moet volgens de
      binnen de 48 uur een
       binnenbrengen.

       4 - André is een nieuwe werknemer. De
        van de afdeling geeft hem een
         in het gebouw, zodat hij snel zijn weg vindt.

         5 - Ik moet altijd ’s nachts werken. Mijn
          bestaat voornamelijk uit
           .
           • afdeling
           • dienstjaren
           • hygiëne
           • propere
           • richtlijnen
           • medisch attest
           • verantwoordelijke
           • rondleiding
           • werkrooster
           • nachtshifts

           OEFENING 4 - Grammatica

           Het gebruik van het presens en het futurum.
            
            
           Vul de gaten in met de juiste vorm van het presens of het futurum.
           1 - Ik ben al drie keer te laat op het werk geweest. Morgen (komen) ik op tijd!

           2 - Mag Frans morgen het ziekenhuis verlaten? Ja, hij (gaan) terug naar het woonzorgcentrum.

           3 - Maria (verzorgen) haar voorkomen. Ze wil er altijd netjes uitzien voor de bewoners van het woonzorgcentrum.

           4 - Jos heeft zijn contract getekend. Hij alle richtlijnen (in acht nemen).

           5 - Mijn nagels zijn te lang, dat is niet hygiënisch. Ik ze straks (knippen).

           6 - Op de eerste werkdag (krijgen) alle werknemers een rondleiding in het gebouw.

           7 - Nu (werken) ik in de dagshift, maar volgende week (werken) ik in de nachtshift.

           8 - Ik beloof dat ik de bepalingen (naleven).

           9 - An (werken) elke dag van 8 tot 16 uur.

           10 - Vandaag (werken) ik tot 16 uur, maar daarna heb ik iets anders gepland. Ik dan een boek (lezen) in het park.

           OEFENING 5 - Schrijfvaardigheid

           Zorgkundige An werkt nog maar pas in een woonzorgcentrum van Zorgbedrijf Antwerpen. Ze heeft enkele vragen over de werkplanning.
           Een modelantwoord bij deze oefening vind je in de sleutel. Klik op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de sleutel te openen.

           Hoe wordt mijn werk gepland?

           Werkroosters voor zoveel mensen plannen, is niet eenvoudig. Bij het plannen van de werkroosters volgen we dan ook strikte en wettelijke regels. Zo krijg jij waar je recht op hebt en krijgen onze klanten op elk moment de juiste zorg. Deze 12 planningsregels vormen onze basis voor het opstellen van de werkroosters.

           1. Flexibiliteitsprincipe: we streven naar een arbeidsrooster op maat voor elke werknemer. We zijn er wanneer onze klanten ons nodig hebben. Om dat nog beter waar te maken, kan per dag het start- en einduur van het aantal gepresteerde uren verschillen.
           2. Realiteitsprincipe: je uren worden geregistreerd op basis van je reëel gewerkte uren. Als je vandaag verlof neemt, moet je voor vandaag en de daarop volgende 13 dagen, het aantal uren opnemen dat je stond ingepland. Ziekte wordt op dezelfde manier geregistreerd.
           3. Arbeidstijd per dag: die is maximum 11 uur en minimum 3 uur.
           4. Onbetaalde luchpauze tijdens de dag: 30 minuten, verplicht vanaf 6 uur arbeidstijd.
           5. Elke week (van maandag tot zondag) moet een periode van aaneensluitende rust van 35 uur bevatten. Gepland verlof en ADV tellen niet mee als rust. Ziekte en andere onvoorziene afwezigheden tellen wel mee als rust.
           6. Minstens 11 uur rust tussen 2 dienstprestaties.
           7. We streven naar maximum 8 opeenvolgende werkdagen. Een werkweek bedraagt maximum 56 uur. Voor de thuiszorg is het maximum 50 uur.
           8. Contracturen mogen nooit de 65 uur overschrijden. In de thuiszorg schommelen contracturen tussen -8 en +16 uur.
           9. Op 31 maart eindigt de referteperiode: de stand van contracturen komt dan op 0.
           10. Maximum 2 aanwezigheids- en 2 afwezigheidswensen per wensperiode van 6 maanden. Je wensen worden behandeld volgens prioriteit die jij gaf. Als je je vrije dag voor loopbaanonderbreking op een bepaalde weekdag wilt, telt dat ook mee als een wens.
           11. 80% van je verlof moet je aanvragen voor 31 januari.
           12. Voor medewerkers die recht hebben op ADV, wordt het ADV-recht structureel vastgelegd voor 6 maanden. Maximum 1 volle of 2 halve dagen ADV per week.
            
           1 - An: “Het is vandaag zondag. Ik heb deze week al elke dag gewerkt, maar ik sta nu ook ingepland op maandag. Kan dit?”

           2 - An: “Ik wil volgend jaar twee weken op reis naar Marokko. Wanneer moet ik dit aanvragen?”

           3 - An: “Ik moet vandaag negen uur werken. Heb ik dan recht op een lunchpauze?”

           4 - An: “In mijn arbeidscontract staat dat ik 38 uur werk per week. In de realiteit werk ik 40 uur per week. Dit betekent dat ik recht heb op 2 uur ADV (= arbeidsduurverkorting) per week. Ik zou deze vrije uren graag morgen opnemen zodat ik mijn dochter van school kan ophalen. Kan ik deze wens aanvragen? En hoe vaak mag ik zelf kiezen op welk moment ik mijn ADV (= vrije uren) opneem?”

           5 - An: “Ik heb net de nachtdienst gedaan van 21.30 tot 6.30 uur. Mijn collega van de ochtenddienst  heeft zich ziek gemeld. Mag ik zijn shift van 6.30 tot 13.30 uur overnemen? Waarom wel/niet?”

           OEFENING 6 - Spreekvaardigheid

           Rollenspel. Leg de taken uit aan je nieuwe collega.
           Een modelantwoord bij deze oefening vind je in de sleutel. Klik op het diskette-icoontje rechtsboven de pagina om de sleutel te openen.
            
           Situatie: Je bent door de verantwoordelijke van de afdeling aangesteld als peter/meter van een nieuwe collega. Je legt in ongeveer vijf zinnen het takenpakket uit aan je collega. Gebruik de woordenschat uit de woordenlijst en gebruik waar mogelijk het presens of het futurum.
            
           → Jij werkt vandaag op afdeling Groenplaats. Ik zal je eerst een rondleiding geven op de afdeling. Daarna ga je … 

           EINDTEST

           Vul de gaten in. Gebruik woorden uit de woordenlijst en zet de verba in het presens of het futurum.

           1 - Wie ziek is, moet binnen de 48 uur een binnenbrengen.

           2 - De directrice van het woonzorgcentrum eerst de richtlijnen geven en dan een geven in het gebouw.

           3 - Als An haar wil veranderen, ze eerst moeten overleggen met haar collega’s wie wanneer zal werken.

           4 - An werkt al vijftien jaar in het woonzorgcentrum. Zij krijgt 35 , omdat ze zoveel heeft. Ze is blij met zoveel vakantie.

           5 - An is erg moe, omdat ze altijd ’s nachts moet werken. Ze wil graag de doen in plaats van de .

           Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.